bk sma darul ulum
pendidikan kunci masa depan

Kategori

 
 
 

Komentator

 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 •  

  Pengunjung

  1226190
   

  tingkatan kesufian

  Seorang sufi harus melalui tingkatan tasawuf (maqam) dalam mencapai tujuan akhir yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT. Tingkatan tasawuf ini berbeda-beda menurut pengalaman beberapa sufi yang menjalaninya.

  Abu Nasr as-Sarraj Abu Bakar al-Kalabazi Al-Ghazali Abdul Karim al-Jili
  1. Tobat 1. Tobat 1. Tobat 1. Islam
  2. Warak 2. Zuhud 2. Sabar 2. Iman
  3. Zuhud 3. Sabar 3. Kefakiran 3. as-Salah (kesalehan)
  4. Fakir 4. Fakir 4. Zuhud 4. Ihsan
  5. Sabar 5. Tawaddu' (rendah hati) 5. Tawakal 5. Syahadah (penyaksian)
  6. Tawakal 6. Takwa 6. Makrifat 6. Siddiqiyyah (kebenaran)
  7. Rida 7. Tawakal
  7. Qurbah (kedekatan [di sisi Allah])

  8. Rida
  al-Kullah

  9. Mahabbah (cinta)
  al-Hubb

  10. Makrifat
  al-Khitam  al-Ubudiyyah  Abu Sa'id bin Abu al-Khair
  1. Niat 15. Ibadah 29. Wijd (ekstase)
  2. Inabah (penyesalan) 16. Warak 30. Qurb (kehampiran)
  3. Tobat 17. Ikhlas 31. Tafakur (perenungan)
  4. Iradah (Kemauan) 18. Sidq (benar/jujur) 32. Wisal (hubungan langsung)
  5. Mujahadah (kesungguhan) 19. Khauf (takut akan kemurkaan Allah SWT) 33. Kasyf (terbuka hijab yang membatasi manusia dan Allah SWT)
  6. Muraqabah (mawas diri) 20. Raja' (harap akan rahmat Allah SWT) 34. Khidmat
  7. Sabar 21. Fana 35. Tajrid atau tajarrud (pembersihan hati dari selain Allah SWT)
  8. Zikir 22. Baka 36. Tafrid (menyendiri dengan Allah SWT)
  9. Rida 23. Ilm al-yaqin (ilmu yakin) 37. Inbisat (melapangkan hati menerima ilahi)
  10. Mukhalafah an-nafs (melawan hawa nafsu) 24. Haqq al-yaqin (yakin yang sebenarnya) 38. Tahkik (menerima kebenaran)
  11. Mufakat 25. Makrifat 39. Nihayah (akhir perjalanan kerohanian)
  12. Taslim (penyerahan) 26. Juhd (usaha keras) 40. Tasawwuf (tasawuf)
  13. Tawakal 27. Walayah (kewalian)
  14. Zuhud 28. Mahabbah


  Referensi
  • Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, etc. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.
  • Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA.
  • Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
  • Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur'an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
  • Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004
  • Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007.
  • alquran.bahagia.us, al-quran.bahagia.us, dunia-islam.com, Al-Quran web, PT. Gilland Ganesha, 2008.
  • Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979.
  • Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
  • M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008.
  • Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008.
  • Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999.

  Komentar :

  Nama :
  E-mail :
  Web :
  Komentar :
  Masukkan kode pada gambar

      [Emoticon]
   

  Pengumuman PPMB

   

  Artikel Popular

  • download silabus, rpp, buku kurikulum 2013
   kurikulum 2013 - 01-08-2013 17:37:09  (48)
  • TUGAS 1 SOSIOLOGI BAB 1 SEMESTER 2 KELAS XI IPS
   TUGAS SISWA - 10-04-2013 01:57:44  (26)
  • Evaluasi Diri Guru BK Tahun 2013
   administrasi bimbingan konseling - 16-02-2013 02:17:25  (22)
  • administrasi bimbingan konseling disekolah tahun ajaran 2014
   administrasi bimbingan konseling - 26-11-2013 21:54:51  (16)
  • TUGAS 2 SOSIOLOGI KELAS XI IPS 1 DAN 2
   TUGAS SISWA - 29-05-2013 23:38:12  (13)
   
   
   

  www.klikakuaja.com

  • http://www.facebook.com/ajax/mercury/attachments/photo/view/?uri=%2Fajax%2Fmessaging%2Fattachment.php%3Fattach_id%3D17539ceb6e8bc935fdf74b3f0f1a7634%26mid%3Dmid.1358910823498%253A69f6bf83b1b2e44324%26hash%3DAQAfes_nyc_PBZiO&attach_id=17539ceb6e8bc935fdf74b3f0f1a7634&message=mid.1358910823498%3A69f6bf83b1b2e44324&hash=AQDxJsZpECg0b7Ua
   

  PR

   

  facebook

   

  mesin pencari data

   

  google analytics

   

  meta

  • <data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> <data:blog.pageTitle/> <data:blog.pageName/> | <data:blog.title/>
   

  blog lowongan kerja

  • pasang iklan,
   pasang lowongan,
   pasang artikel anda di blog ini.

     Gratis

   

  • konsultasikan masalah anda pada kami,

   kami akan bantu

   

  dapatkan uang dari

   

  belanja hp dan gadge

  • xiaomi
   

  bimbingan konseling

   
   
  Home | Profil | Pengumuman

  Copyright © makinpintar.com | UNAIR | Smartcloud